svenskasjö

Bidrag till ungdomar som genomgår utbildning och erhåller Förarintyg för båt.
VBF fattade på årsstämman beslut om att sponsra ungdomars vilja att höja sin kompetens i sjösäkerhetsfrågor genom att lämna bidrag enligt följande: Bidrag: kr 500
Villkor: Genomgången utbildning med godkänt Förarintyg för båt.
Ålder: Intyget skall ha förvärvats senast under det år som personen fyller 20 år.
Medlemskap: Ungdomsmedlem eller familjemedlem i förening ansluten till VBF.
Ansökan Lämnas till VBF peter.palmertz@telia.com före utbildningen och beviljas prelimärt löpande efterhand som de inkommer.
Kurser: Finns Båtägarskolan med flera. Distans eller tvådagarskurser finns.
Utbetalning: Efter uppvisande av godkänt Förarintyg.
Då vi har en begränsad kassa för detta ändamål gäller "först till kvarn".
Värmlands Båtförbund Styrelsen

Nästa möte Meddelas senare

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även gästhamn med fri tillgång till vatten och el och sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister.
Det finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter, placerad så att den även kan användas av husvagnar och bussar.
Båtklubben ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet - Bjurbäcken.
Båtklubben bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation i samband med sina olika arrangemang bl.a. med hjälp av broschyrer samt bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmlands Båtförbund. Vi samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Arbetsdagar
Nästa arbetsdag.
Datum Tid Plats
Inget planerat

Framtidsvision:
Styrelsen för Storfors Båtklubb har som mål 2018:
att  få besked om förutsättningar finns för att arbeta vidare med en
      eventuell hamnutbyggnad och i så fall hur den ska finansieras.
att  färdigställa uppställningsplats för båtvagnar.
att  färdigställa den påbörjade bryggan mellan gästbryggan och
      västra bryggan.
att  klubben sköter gräsklippning i hamnen i egen regi.
att  uppsnyggning i och omkring klubbstugan i hamnen fortgår
      under 2018.
att  fler medlemmar kommer till de öppna styrelsemötena.
att  fler medlemmar aktiverar sig i SBK verksamhet.
att  fler kommer på arbetskvällarna.
att  e-postadresser erhålls till samtliga medlemmar för att därigenom
      fortlöpande kunna lämna information om båtklubbens verksamhet
      och aktiviteter.

Väder Storfors

Startsidan