svenskasjö
Nästa möte Meddelas senare

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även gästhamn med fri tillgång till vatten och el och sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister.
Det finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter, placerad så att den även kan användas av husvagnar och bussar.
Båtklubben ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet - Bjurbäcken.
Båtklubben bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation i samband med sina olika arrangemang bl.a. med hjälp av broschyrer samt bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmlands Båtförbund. Vi samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Arbetsdagar
Nästa arbetsdag.
Datum Tid Plats
Inget planerat

Framtidsvision:
Styrelsen för Storfors Båtklubb har som mål 2019:
att  uppgradera västra bryggan.
att  anlägga nya hamnplatser vid gamla gästbryggan.
att  uppsnyggning i och omkring klubbstugan i hamnen fortgår
      under 2019.
att  fler medlemmar kommer till de öppna styrelsemötena.
att  fler medlemmar aktiverar sig i SBK verksamhet.
att  klubbaktiviteterna ska öka.
att  fler ska komma på arbetskvällarna.
att  e-postadresser erhålls till samtliga medlemmar för att därigenom
      fortlöpande kunna lämna information om båtklubbens verksamhet
      och aktiviteter.

Väder Storfors

Startsidan