svenskasjö
Nästa möte Meddelas senare

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även gästhamn med fri tillgång till vatten och el och sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister.
Det finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter, placerad så att den även kan användas av husvagnar och bussar.
Båtklubben ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet - Bjurbäcken.
Båtklubben bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation i samband med sina olika arrangemang bl.a. med hjälp av broschyrer samt bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmlands Båtförbund. Vi samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Arbetsdagar Det var rätt dålig anslutning till Storfors Båtklubbs arbetsdag i tisdags så här kommer kallelse till en ny
arbetsdag på söndag den 24 april med start kl. 10.
Översyn av hela hamnområdet, erforderliga åtgärder inför sommaren?
Att undersöka/dokumentera/åtgärda är bl.a.
Bryggstaketen
kontroll av lutande/rörliga staketstolpar, åtgärdsplan grindlåsen?
Bryggorna
uppmätning av virke som ska bytas (antal, längder, dimension) kontroll av och vid behov åtgärdande av tunnorna under bryggor och på Y-bommar målning av bryggplatsnummer (vit färg, mallar och roller finns i klubbstugan) oljning av bryggor
Gamla förrådet
inventering och tömning vad ska kastas, vad ska sparas? nedmontering av lysrörsarmaturerna färdigställa inför kommande rivning (uppeldning?)
Nya förrådet
uppsättning av lysrörsarmaturerna från gamla förrådet (om de är användbara) överflyttning från gamla förrådet av det som ska sparas därifrån organisering av innehållet i nya förrådet, tillverka eller inköpa hyllor?
Klubbstugan
vad behöver göras, t.ex. målning av fönster? vindskivor?
Välkomna till årets första arbetsdag!

Framtidsvision:

Styrelsen för Storfors Båtklubb har som mål 2022:
att  båtvagnsägarna själva kontinuerligt håller rent från sly och högt gräs
      runt sin vagn.
att  ännu fler medlemmar kommer till de öppna styrelsemötena.
att  fler medlemmar deltar när SBK arrangerar olika aktiviteter.
att  fler ska komma på arbetskvällarna.
att  e-postadresser erhålls till samtliga medlemmar för att därigenom
      enklare kunna ge fortlöpande information om båtklubbens
      verksamhet och aktiviteter.

Väder Storfors

Startsidan